Sàng

Sàng quay TD620
– Sàng quay TD516R
Là sàng rung nổi tiếng trong ngành công nghiệp tái hữu cơ với khả năng đảm bảo năng suất tối ưu.